Hur beter sig vuxna med autism?

, , Leave a comment

Vuxenlivet med autism är som att navigera genom en värld där sociala koder
och förväntningar inte alltid är tydliga. Jag själv, med diagnosen
högfungerande autism, har funnit att det är viktigt att dela med mig av mina
erfarenheter och reflektioner kring hur vuxna med autism agerar och möter
vardagens utmaningar. Autism är en mångfacetterad diagnos som påverkar
individers liv på olika sätt. För vuxna med autism är beteendemönster och
sociala interaktioner unika och kan skilja sig från normen. I dag 
kommer jag att se på hur vuxna med autism beter sig, vilka utmaningar de
möter och hur omgivningen kan stötta och förstå dem bättre. Det är viktigt
att komma ihåg att autism spektrumtillstånd (AST) är en variationsrik
diagnos och att beteenden och uttryck kan variera betydligt mellan
individer. 


Att förstå beteendet hos vuxna med autism är av yttersta vikt för att skapa
en mer inkluderande och stöttande samhällsmiljö. Genom att få inblick i
deras värld kan vi bättre anpassa kommunikation och stöd, vilket i sin tur
främjar deras välbefinnande. Många vuxna med autism möter dagliga utmaningar
som kan vara svåra att förstå för personer utanför diagnosen. Genom att öka
medvetenheten kan vi skapa ett samhälle där alla känner sig accepterade och
inkluderade.
Autism innebär en variationsrikedom av symtom och egenskaper. För mig har
det inneburit en överkänslighet för olika stimuli, där ljudkänslighet är en
central del. Precis som jag delade i en tidigare bloggpost om
ljudkänslighet, är det en aspekt som påverkar min vardag i hög grad. Att
vara medveten om dessa utmaningar har hjälpt mig att hitta strategier för
att hantera dem.
Dessutom är det viktigt att inte bara fokusera på utmaningarna utan även
uppmärksamma de unika styrkorna hos vuxna med autism. Många av oss
besitter djupa specialintressen och en förmåga att fokusera intensivt på
våra områden av passion. Genom att erkänna och utnyttja dessa styrkor kan
vi skapa en meningsfull och givande tillvaro.

Här är några exempel på typiska beteenden och uttryck som kan förekomma
hos personer med autism:
 • Svårigheter med social interaktion: Personer med autism kan ha
  svårigheter att förstå sociala regler och normer, och de kan ha
  utmaningar med att inleda och underhålla konversationer eller
  relationer.
 • Begränsade intressen och fixeringar: Många personer med autism
  utvecklar intensiva intressen för specifika ämnen eller aktiviteter
  och kan spendera mycket tid och energi på att fördjupa sig i dessa
  intressen.
 • Rutin och ordning: Personer med autism kan ha en stark preferens för
  rutiner och kan bli stressade eller upprörda vid förändringar i deras
  vardagliga schema. De kan också vara noga med ordning och ha svårt att
  hantera oordning eller förändringar i sin fysiska omgivning.
 • Sensoriska överkänsligheter: Många personer med autism kan ha
  förstärkta sensoriska upplevelser och vara överkänsliga för ljud,
  ljus, beröring eller dofter. Detta kan leda till att de undviker vissa
  situationer eller miljöer.
 • Repetitiva beteenden och rörelser: Personer med autism kan engagera
  sig i repetitiva beteenden eller rörelser, såsom handfladder,
  kroppsvaggningar eller att snurra föremål. Dessa beteenden kan fungera
  som självregleringsmekanismer eller sätt att hantera
  överstimulering.
 • Kommunikationssvårigheter: Vissa personer med autism har svårigheter
  med kommunikation, både verbalt och icke-verbalt. De kan ha begränsad
  ögonkontakt, svårigheter att förstå och använda kroppsspråk eller
  begränsad talad kommunikation.
 • Svårigheter med övergångar: Att byta från en aktivitet eller miljö
  till en annan kan vara svårt för personer med autism. De kan behöva
  extra stöd och struktur för att hantera övergångar och
  övergångsperioder.
 • Svårigheter med förståelse av abstrakta begrepp: Personer med autism
  kan ha svårt att förstå abstrakta begrepp, såsom tid, pengar eller
  metaforer. De har ofta en preferens för konkreta och bokstavliga
  uttryckssätt.
 • Starkt fokus på detaljer: Personer med autism har ofta en förmåga att
  uppmärksamma och fokusera på detaljer, men kan ha svårigheter med att
  se helheter eller att förstå sammanhang.
 • Svårigheter med ömsesidig förståelse: På grund av de ovanstående
  faktorerna kan personer med autism ha svårt att förstå andras
  perspektiv och känslor
Nu är det ju inte bara svårigheter och negativa saker som man ser som
typiskt autistiskt. Många vuxna med autism har specialintressen som går långt bortom
vanliga hobbyer. Att ha specialintressen som vuxen med autism är som att
bära en nyckel till en skattkammare av glädje och förundran. Det ger oss
en möjlighet att skapa meningsfulla ritualer och rutiner, något som är
av yttersta vikt för vår välbefinnande. För mig personligen har dessa
specialintressen varit som ankare i livets stormar. Jag kan förlora mig
själv i världen av datorspel, där varje taktiskt drag blir ett uttryck
för min inre logik. Slöjd blir min meditation, där skapandet av något
med mina egna händer ger mig en känsla av kontroll och mening. Teknik
blir en lekplats för min nyfikenhet, och mat blir inte bara näring utan
en konstform att utforska.

Vuxna med autism har inte egentliga superkrafter i den bemärkelsen som
superhjältar i filmer och serier har. Däremot kan vuxna med autism ha
unika förmågor och styrkor som kan skilja sig från normen. En del
personer med autism har exempelvis en exceptionell förmåga att fokusera
på detaljer och har ökad noggrannhet inom vissa områden. De kan även ha
ett starkt logiskt tänkande och en förmåga att lösa komplexa problem.
Dessutom kan vissa personer med autism ha ett intensivt intresse för
specifika ämnen, vilket kan leda till djupgående kunskap och
expertis.

Vuxna med autism besitter ofta en unik förmåga att uppfatta detaljer
och mönster som andra kan förbise. Deras fokuserade och djupa engagemang
i specifika ämnen eller intressen ger dem möjlighet att se världen från
ett annorlunda perspektiv. Denna intensiva koncentration kan ge upphov
till djupa insikter och nyskapande tankesätt.

Autism kan ge upphov till starka problemlösningsförmågor och analytiska
färdigheter. Många vuxna med autism har en förmåga att tänka logiskt och
systematiskt, vilket kan vara till stor nytta inom områden som
vetenskap, teknik och datavetenskap. Deras förmåga att se mönster och
skapa struktur kan vara en tillgång i olika sammanhang.

Vuxna med autism utmärks ofta av ärlighet och autenticitet. Deras sätt
att vara rakt på sak och undvika sociala spel kan skapa en genuin och
äkta kommunikationsstil. Denna ärlighet kan vara förfriskande och ge en
klarhet i interaktioner som ibland saknas i mer komplexa sociala
sammanhang.


Att vara vuxen med autism är präglat av både hinder och framsteg. Genom
att öppet diskutera och dela våra erfarenheter kan vi öka förståelsen för
den neurodiversitet som berikar samhället. Jag uppmanar dig att kommentera
nedan och dela dina egna tankar eller erfarenheter. Det är genom öppen
dialog och delat lärande som vi kan skapa en mer inkluderande och medveten
värld för vuxna med autism.

 

Leave a Reply