Hur vanligt är det med ärftlighet när man har autism? Kan man skaffa barn när man har autism? Vem ärver man från?

, , Leave a comment

Forskningen kring ärftlighet vid autism visar på en betydande roll för
generna i utvecklingen av denna neurologiska tillstånd. Studier pekar på att
gener spelar en betydande roll vid autism, och de uppskattar att omkring
50-83 procent av fallen med autismdiagnos kan kopplas till genetiska
orsaker. Detta innebär att ärftlighet är en av de viktigaste faktorerna
bakom utvecklingen av autism. När jag ser till mig själv så är nog
ärftligheten en stor faktor då jag kan se autistiska drag hos många
släktingar inklusive mitt eget barn. 
 

Och på tal om barn, kan man skaffa barn när man har autism?

Ja, personer med autism kan skaffa barn om de önskar det. Autism är inte
en fysisk sjukdom som påverkar förmågan att föröka sig. Att ha autism
påverkar inte direkt en persons biologiska förmåga att få barn. Många
personer med autism lever lyckliga och erfyllande liv som föräldrar.
Det är dock viktigt att notera att föräldrar med autism kan möta unika
utmaningar i föräldraskapet, precis som alla föräldrar kan stöta på olika
svårigheter. Personer med autism kan ha olika styrkor och svagheter i sitt
föräldraskap, och det kan vara värdefullt för dem att få stöd och resurser
som hjälper dem att navigera genom föräldraskapets olika aspekter.
Utmaningarna som man möter kan vara:
 • Svårigheter med social interaktion och kommunikation: Autism spectrum
  disorder (ASD) påverkar socialt samspel och kommunikation, vilket kan
  göra det utmanande för föräldrar med autism att förstå och hantera sitt
  barns sociala och kommunikativa behov.
 • Personer med autism kan ha sensoriska utmaningar, vilket påverkar hur
  de uppfattar sin omgivning. För föräldrar med autism kan detta innebära
  att de själva också kan ha svårigheter med vissa sensoriska intryck,
  vilket kan göra det svårt att hantera sitt barns eventuella sensoriska
  överkänslighet.
 • Föräldrar med autism kan själva ha specifika intressen och behov av
  rutin. Det kan bli en utmaning att balansera sina egna behov med att
  möta sitt barns behov av förutsägbarhet och rutin.
 • Barn med autism kan visa beteenden som kan vara utmanande att förstå
  och hantera, såsom upprepat beteende eller svårigheter med ilska och
  frustration. Föräldrar med autism kan möta svårigheter när de försöker
  förstå och reagera på sitt barns beteende.
 • Känslor av överväldigande och stress: Ett barn med eller utan autism
  kan vara krävande och överväldigande. Föräldrar med autism kan känna sig
  stressade och överbelastade av de utmaningar som följer med att
  uppfostra ett barn med sina särskilda behov.
 • Föräldrar med autism kan möta hinder när det gäller att få rätt stöd
  och förståelse från omgivningen, inklusive professionella, familj och
  vänner. Detta kan skapa ytterligare stress och osäkerhet kring hur man
  bäst ska stödja sitt barn.
 • Svårigheter med planering och organisering: Autism kan påverka förmågan
  att planera och organisera vardagliga aktiviteter. Föräldrar med autism
  kan behöva utveckla strategier för att hantera detta och säkerställa att
  deras barn får den struktur och organisation de behöver.
Sammanfattningsvis kan föräldrar med autism möta olika utmaningar när de
uppfostrar sina barn, inklusive svårigheter med social interaktion,
sensoriska påverkningar, begränsade intressen och behov av rutin,
hantering av utmanande beteenden, överväldigande känslor och stress,
utmaningar med att få rätt stöd och svårigheter med planering och
organisering. Det är viktigt att förstå att varje individ med autism är
unik, och föräldrar kan utveckla sina egna strategier för att hantera de
utmaningar de möter. Professionellt stöd och förståelse från omgivningen
kan vara avgörande för att stödja föräldrar med autism i deras
föräldraskap.
 
Vem ärver man autism från?
När det gäller vilka gener som ansvarar för att autism utvecklas, är det
inte helt klarlagt. Autism är en komplex och mångfasetterad neurologisk
tillstånd, och dess ärftlighet är ofta multifaktoriell. Det innebär att
flera gener kan spela en roll, tillsammans med miljöfaktorer, i
utvecklingen av autism.
Studier har visat att personer med autism ofta har familjemedlemmar som
också har någon form av autismspektrumstörning (AST). Detta tyder på att
det kan finnas en ärftlig komponent i utvecklingen av autism. Exakt
vilka gener som är inblandade och hur de interagerar med miljöfaktorer
är ämnen för pågående forskning.
Det är viktigt att förstå att även om det finns en ärftlig komponent,
innebär det inte att alla barn till föräldrar med autism kommer att ärva
tillståndet. Ärftlighet är komplex och påverkas av flera faktorer, och
det är möjligt för barn till föräldrar med autism att inte ha AST och
vice versa.
Sammanfattningsvis är ärftlighet en betydande faktor vid autism, och
forskning visar att gener spelar en avgörande roll i utvecklingen av
tillståndet. Personer med autism kan skaffa barn om de så önskar, och
föräldraskapets utmaningar och glädje är liknande som för alla
föräldrar. Exakt vilka gener som är involverade i ärftligheten och hur
de interagerar med miljöfaktorer är dock ämnen som fortfarande studeras
intensivt inom forskningsområdet för autism.
 

Leave a Reply