Hur yttrar sig autism hos tjejer?

, , Leave a comment

Jag är ju egentligen helt fel person för att svara på detta men jag har en
del erfarenhet inom området som ändå kan vara dig behjälplig. När det gäller
könsskillnader i autism är forskningen pågående och det finns fortfarande
mycket att förstå. Historiskt sett har autism betraktats som en störning som
i större utsträckning drabbar män än kvinnor. Detta kan delvis bero på att
vissa flickor och kvinnor med autism kan ha olika presentationer eller mer
dolda symtom jämfört med män, vilket kan leda till underdiagnostisering. Här
är några sätt på vilka autism kan yttra sig hos kvinnor och några
potentiella skillnader mellan kvinnor och mäns autism:

 • Social interaktion och kommunikation: Kvinnor med autism kan ha lärt sig
  att maskera sina sociala svårigheter bättre än män. De kan vara skickliga
  på att imitera socialt beteende för att passa in, vilket gör att deras
  autistiska drag kan vara mindre uppenbara.
 • Specialintressen och begränsade intressen: Liksom män kan kvinnor med
  autism ha intensiva specialintressen, men dessa intressen kan ibland vara
  mer typiskt “feminint” i naturen, vilket kan göra det mindre
  märkbart.
 • Sensoriska svårigheter: Både kvinnor och män med autism kan ha
  svårigheter med sensorisk bearbetning, men deras specifika känsligheter
  kan variera. Till exempel kan vissa kvinnor vara mer känsliga för ljus,
  ljud eller beröring än vad som är vanligt för män med autism.
 • Språkutveckling: Kvinnor med autism kan ibland utveckla språkligt uttryck
  tidigare än män med autism. Detta kan bidra till att dölja symtomen i
  tidiga stadier.
 • Diagnos: Forskning visar att kvinnor ofta får sin autismdiagnos senare i
  livet än män. Detta beror delvis på att deras symtom kan vara mer subtila
  eller annorlunda än de mer tydliga stereotypa drag som ofta associeras med
  autism.

Det är viktigt att notera att inte alla kvinnor med autism har dessa
specifika egenskaper, och många kvinnor och män med autism delar liknande
svårigheter. Att förstå könsspecifika skillnader är ett viktigt steg för att
förbättra tidig upptäckt och rätt stöd för personer med autism oavsett kön.
Jag tror det vanligaste skillnaden som man ser är den att kvinnor är bättre
på att kamouflera sina symptom och det är antagligen därför som det är
vanligt att kvinnor diagnostiseras senare än män om dom över huvud taget
blir diagnosticerade.  Forskning har visat att kamouflering av autism,
även kallat “maskering” eller “social kamouflage,” är vanligare bland
kvinnor än män. Kamouflering innebär att en person med autism medvetet eller
omedvetet anpassar sitt beteende och sociala interaktioner för att passa in
bättre i sociala situationer. Det kan vara ett sätt att försöka kompensera
för eller dölja autistiska egenskaper och svårigheter, vilket gör det
svårare för andra att identifiera att personen har autism. Här är några av
de skillnader som har observerats mellan män och kvinnor avseende
kamouflering av autism:

 • Yttre presentation: Kvinnor tenderar ibland att vara bättre på att
  imitera sociala beteenden, ansiktsuttryck och kroppsspråk för att passa in
  i sociala sammanhang. Detta kan göra att deras autistiska svårigheter är
  mindre uppenbara för andra.
 • Specialintressen och intressen: Kvinnor kan ha specialintressen som är
  mer socialt accepterade och normativa än vad som är typiskt för män med
  autism. Dessa intressen kan ge dem möjlighet att anpassa sig bättre i
  sociala situationer.
 • Språkfärdigheter: Vissa kvinnor med autism kan ha tidigare utvecklade
  språkfärdigheter jämfört med män med autism, vilket kan underlätta
  kamouflering genom verbal kommunikation.
 • Social imitering: Kvinnor med autism kan vara skickliga på att imitera
  beteenden och sociala normer, vilket kan hjälpa dem att maskera sina egna
  svårigheter och undvika att sticka ut.

Kom ihåg att kamouflering av autism kan vara utmanande och ansträngande för
den enskilda personen. Att ständigt anpassa sitt beteende för att passa in
kan leda till ökad stress och mental ansträngning, vilket i sin tur kan leda
till överbelastning och psykisk ohälsa. Notera att inte alla personer med
autism kamouflerar sina svårigheter, och att kamouflering kan variera
avsevärt mellan individer oavsett kön. Varje person med autism är unik och
kan ha olika strategier för att navigera i sociala situationer. Det är
nödvändigt att öka medvetenheten om kamouflering av autism för att förbättra
förståelsen och stödet för personer med autism oavsett hur de väljer att
hantera sina utmaningar. Vill du veta mer om kamouflage så har jag skrivit
en artikel om det tidigare: kamouflering av autism vanligare än man tror

 

Leave a Reply