I vilken ålder utvecklas autism? Kan man få autism senare i livet?

, , Leave a comment

Det finns ingen fast ålder där autism alltid utvecklas, men det är vanligt
att det upptäcks och diagnostiseras under tidig barndom. Symptomen och
tecken på autism kan börja visas tidigt i ett barns liv, vanligtvis före tre
års ålder. Vissa föräldrar kan märka tecken på autism hos sina barn redan
under det första levnadsåret, medan andra kanske inte upptäcker några
uppenbara tecken förrän barnet blir äldre. Symptomen och svårighetsgraden
kan variera kraftigt mellan olika individer. Vissa barn kan visa tydliga
tecken på autism redan som spädbarn, medan andra kan utveckla symtom gradvis
och inte få en diagnos förrän senare i barndomen.

Det finns dock variationer i när autism diagnostiseras, och det beror på
flera faktorer som svårighetsgraden av symtomen och den individuella
utvecklingen. Barn med autism och intellektuell funktionsnedsättning får
ofta diagnos i tidig förskoleålder, medan diagnosen för barn med autism och
normal begåvning är vanligare runt tio års ålder. Flickor får ofta diagnos
senare än pojkar. Det är också möjligt att autism kan diagnostiseras hos
äldre barn, tonåringar eller till och med vuxna om symptomen inte var
tydliga eller om de tidigare inte har upptäckts. Tidig diagnos, tidiga
anpassade insatser och bra information till alla berörda är viktiga för att
ge så bra förutsättningar som möjligt. Autism utvecklas vanligtvis under
tidig barndom, vanligtvis före tre års ålder, men det finns variationer i
när diagnosen ställs beroende på individens symtom och utveckling.

Men det blir vanligare med vuxna, som precis som mig, diagnosticeras med
autism idag. Dessa har haft sina symtom länge men det är först i vuxen ålder
som man diagnosticeras, varför? Här är några möjliga förklaringar:

 • Medvetenheten om autism och dess symtom har ökat avsevärt under de
  senaste decennierna. Det har skett en bredare spridning av kunskap om
  autism bland allmänheten, hälso- och
  sjukvårdspersonal samt inom utbildningssystemet. Detta har lett till en
  ökad upptäckt och identifiering av autism hos vuxna.
 • Diagnostiska kriterier och bedömningsverktyg för autism har förbättrats
  över tiden. Det har lett till att fler vuxna kan få en korrekt diagnos
  även om de kanske inte uppfyllde tidigare kriterier eller om deras
  symtom var missförstådda eller förbisedda tidigare i livet.
 • Förändringar i livsstadsförhållanden kan också spela en roll. När
  personer med autism blir äldre kan de möta nya utmaningar och
  förändringar i sina liv, såsom att flytta hemifrån, börja arbeta eller
  studera på högre nivåer. Dessa övergångar kan avslöja eller förstärka
  autistiska symtom och leda till att personer söker diagnos och
  stöd.
 • Forskningen har visat att autism hos kvinnor och flickor ofta kan vara
  annorlunda än hos män och pojkar. Eftersom kvinnlig autism kan vara
  mindre synlig eller uttrycka sig på ett annorlunda sätt, kan kvinnor
  vara mer benägna att bli missdiagnostiserade eller inte bli
  diagnostiserade förrän i vuxen ålder. En ökad medvetenhet om kvinnlig
  autism har bidragit till att fler kvinnor får en korrekt diagnos senare
  i livet.

Det är viktigt att notera att ökningen av diagnoser hos vuxna inte
nödvändigtvis innebär att förekomsten av autism har ökat, utan snarare att
det finns en förbättrad förmåga att upptäcka och diagnostisera autism hos
vuxna som tidigare kanske inte fått en korrekt bedömning.

Kan man utveckla autism?
Nej, autism utvecklas inte senare i livet. Autism är en neurologisk
utvecklingsstörning som vanligtvis börjar visa sig under de tidiga
barndomsåren och fortsätter genom hela livet. Det är ett medfött tillstånd
som beror på genetiska och miljömässiga faktorer som påverkar hjärnans
utveckling. Symtomen på autism kan dock visa sig olika över tid och kan
förändras i intensitet och uttryck. Vissa personer med autism kan utveckla
strategier och färdigheter som hjälper dem att hantera sina utmaningar och
fungera bättre i samhället. Det kan ge intrycket av en förändring i
autismens uttryck, men själva tillståndet förändras inte.
Däremot kan vuxna, som inte tidigare har blivit diagnostiserade med
autism, få en sen diagnos om deras symtom inte har upptäckts eller
förståtts tidigare i livet. Detta kan ske på grund av olika faktorer,
inklusive en ökad medvetenhet om autism och förbättrad diagnostisk praxis.
Sammanfattningsvis är autism inte något som kan utvecklas senare i livet,
men det är möjligt att vuxna kan få en sen diagnos om deras symtom inte
tidigare har identifierats eller förståtts. Det blir dock vanligare med
diagnoser idag och jag tror det beror på att samhället förändras och
acceptansen för avvikande personer minskar. Därför är det viktigt att man
sprider kunskap och förståelse för Autism och dess konsekvenser.

 

Leave a Reply