Lite kort om vad Autism är?

, , Leave a comment

Autistisk hjärna

Autism är en neurologisk utvecklingsstörning som påverkar hur en
person uppfattar och interagerar med andra människor samt hur de
kommunicerar. Det är en del av det bredare spektrumet av autismrelaterade
tillstånd, vilket innebär att det finns en variation i symptomens
svårighetsgrad och typ av funktionsnedsättningar. Autism manifesterar sig
vanligtvis under tidig barndom och varar hela livet, men det kan
diagnostiseras i olika åldrar. Symptom på autism kan vara följande:

 • Svårigheter med social interaktion: Personer med autism kan ha svårt
  att förstå och tolka icke-verbal kommunikation, som kroppsspråk,
  ansiktsuttryck och gester. De kan ha svårt att etablera och underhålla
  ömsesidiga relationer, visa begränsat intresse för andra människor och
  ha svårigheter med att skapa och upprätthålla vänskapsband.
 • Svårigheter med kommunikation: Kommunikationssvårigheter kan variera
  från svårigheter med språkutveckling och försenad tal till begränsade
  verbala färdigheter eller avsaknad av tal helt och hållet. Vissa
  personer med autism kan upprepa ord eller fraser utan att förstå deras
  innebörd (ekolali). De kan också ha svårt att anpassa sitt språk till
  olika sociala situationer.
 • Begränsade och repetitiva beteendemönster: Personer med autism kan visa
  begränsade intressen och aktiviteter, ofta med ett intensivt fokus på
  ett specifikt ämne. De kan också utveckla rutinbundna beteenden eller
  ritualer och ha svårigheter med förändringar i rutiner eller
  omgivningar. Repetitiva rörelser, som tippande, vaggande eller
  handviftning, kan också förekomma.
 • Sensoriska känsligheter: Många personer med autism upplever ovanliga
  sensoriska reaktioner, till exempel överkänslighet eller
  underskänslighet för ljud, ljus, beröring, smak eller lukt. Vissa kan
  vara överstimulerade av vissa sinnesintryck medan andra kan söka
  sensorisk stimulans.

Högfungerande autism är en term som ofta används för att beskriva
personer inom autismsspektrumet som har relativt goda kognitiva och
språkliga färdigheter samt förmågan att klara sig relativt självständigt i
vardagen. Aspergers är exempelvis en sådan diagnos men idag får man
diagnosen AST(Autismspektrumtillstånd) som egentligen bara säger att man
rör sig inom spektrumet och därför har någon form av Autism.  Det är
viktigt att notera att “högfungerande autism” inte är en officiell
medicinsk diagnos, utan en informell term som används för att beskriva en
grupp individer inom autismsspektrumet. Personer med högfungerande autism
kan ha förmågan att tala, läsa, skriva och hantera dagliga aktiviteter
utan omfattande stöd. De kan vara självständiga och ha framgångsrika
karriärer. 


Autism pusselbit

Autism är ingen sjukdom som man kan bota utan är en livslång
funktionsnedsättning som till skillnad från en rullstolsbunden inte är
uppenbar och syns direkt. Man talar ofta om ett osynligt handikapp och
därför är förståelsen och kunskapen i samhället låg. Gemene man vet nämligen
inte vad det innebär eller för den delen hur många i omgivningen som är
påverkade. Individernas svårigheter och behov varierar mycket så man kan
inte heller tro att det som funkar med en autistisk individ kommer att
fungera med nästa.

Eftersom individerna med Autism är så olika så är det också svårt att
ställa diagnos och det är ovanligt med diagnos före tre års ålder, många
vuxna lever ett helt liv utan att någonsin fått sin autism fastställd medans
många får sin diagnos i vuxen ålder då kraven från omgivningen ökar och
funktionsnedsättningen blir tydligare. Exempelvis när man börjar skola,
byter skola, får egna barn eller kanske ett nytt arbete.
Det är även vanligt att kvinnor får sin diagnos senare än män, man tror det
beror på att kvinnor är bättre på att kamouflera sina symtom än vad män
är.

Det är även vanligt med andra diagnoser som “samverkar” med men även ibland
döljer autism. Exempel på sådana är: Dyslexi, sömnsvårigheter, ADD eller
ADHD, ångest, fobier, OCD-tvångssyndrom, depression, intelektuell
funktionsnedsättninge samt epilepsi. 

Om du tror dig ha autism eller att någon närstående kan ha autism så kan
man börja med att kontakta en vårdcentral. Där gör läkaren en första
bedömning och skriver sedan remiss till en specialiserad mottagning ifall du
bedöms behöva en utredning. Tänk på att det är vanligt med långa väntetider
för att få komma i kontakt med sådan specialisthjälp då det är många som
söker hjälp medans specialistavdelningarna är få och med liten utbildad
personal. 
 

Leave a Reply