Vad är skillnaden mellan adhd och autism?

, , Leave a comment

Jag inser att man ofta likställer diagnoserna ADHD och Autism när man
träffar på gemene man i  samhället idag. För mig med lite större
kunskaper om Autism så blir det till slut lite provocerande även om jag inser
att det beror på okunskap.
ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) och autism (Autism Spectrum
Disorder) är två olika neurodevelopmentaliska störningar som kan påverka en
persons beteende, kognition och sociala interaktioner. Även om de delar
vissa liknande drag, är det viktigt att förstå att de är två separata
tillstånd med olika kriterier för diagnos och unika egenskaper. Här är tio
konkreta exempel på skillnader mellan ADHD och autism:
 • Kärnsymptom: För ADHD är de främsta symtomen bristande uppmärksamhet,
  överaktivitet och impulsivitet. För autism är de främsta symtomen
  problem med social interaktion, begränsade intressen och repetitiva
  beteenden.
 • Socialt samspel: Personer med ADHD kan ha svårigheter med att behålla
  fokus i sociala situationer och kan vara impulsiva eller oförsiktiga i
  sitt beteende. Personer med autism kan ha svårigheter med att förstå
  icke-verbal kommunikation, ha begränsade sociala färdigheter och kan
  visa motstånd mot ögonkontakt eller fysisk beröring.
 • Kommunikation: Personer med ADHD kan ha svårigheter med att lyssna
  eller upprätthålla samtal, och de kan ibland avbryta eller tala för
  mycket. Personer med autism kan ha svårigheter med att förstå och
  använda språk, de kan ha svårt att tolka nyanser i kommunikation och kan
  ibland använda bokstavlig tal.
 • Begränsade intressen och repetitiva beteenden: Medan personer med ADHD
  kan ha kortvariga intressen och snabbt byta fokus, tenderar personer med
  autism att utveckla intensiva och begränsade intressen för specifika
  ämnen eller objekt. De kan också engagera sig i repetitiva beteenden,
  till exempel handrörelser eller fixering vid specifika föremål.
 • Sensoriska överkänslighet: Personer med autism kan vara överkänsliga
  för sensoriska intryck, som ljud, ljus eller beröring, och kan reagera
  negativt på vissa stimuli. Detta är mindre vanligt hos personer med
  ADHD.
 • Hyperaktivitet: Hyperaktivitet är vanligt förekommande hos personer med
  ADHD, medan personer med autism kan ha en mer varierad energinivå, från
  överaktivitet till hypoaktivitet.
 • Problemlösning: Personer med ADHD kan ha svårigheter med att organisera
  och planera sina aktiviteter samt kan ha impulsiva beteenden vid
  beslutsfattande. Personer med autism kan ha svårigheter med flexibilitet
  och att tänka abstrakt, vilket kan påverka deras förmåga att lösa
  problem.
 • Ömsesidiga relationer: Personer med ADHD kan ibland ha svårigheter med
  att bygga och underhålla ömsesidiga relationer på grund av sina
  impulsiva och distraherade beteenden. Personer med autism kan också ha
  svårigheter med sociala relationer, men detta kan bero på svårigheter
  med socialt samspel och empati.
 • Utvecklingsförlopp: ADHD diagnostiseras oftast under barndomen och
  symtomen kan fortsätta in i vuxen ålder. Autism kan diagnostiseras
  tidigt i barndomen eller först upptäckas senare i livet, och dess
  uttryck varierar över tid.
 • Behandling: Behandling för ADHD inkluderar oftast läkemedel för att
  hantera symtomen och beteendeterapi för att förbättra fokus och
  impulskontroll. För autism kan behandling inkludera beteendeterapi,
  specialundervisning och stöd för att utveckla sociala färdigheter och
  minska begränsade beteenden.
Det är viktigt att notera att det kan finnas överlappningar och att vissa
personer kan ha både ADHD och autism samtidigt. En professionell utvärdering
av en erfaren läkare eller psykolog är avgörande för att fastställa en
korrekt diagnos och utforma en individuell behandlingsplan
.
 
Medicinering används vanligtvis som en behandlingsmetod för ADHD
(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) för att hjälpa till att hantera
symtomen och förbättra funktionen. Å andra sidan finns det ingen specifik
medicinering som kan bota autism (Autism Spectrum Disorder), och medicin
används vanligtvis inte som primär behandling för autism. Det finns flera
skäl till varför medicinering kan användas för ADHD men inte för
autism:
 • Forskningsgrund: Det finns en omfattande forskningsgrund som stöder
  användningen av läkemedel för att behandla ADHD. Medicinering, som
  centralstimulerande medel (till exempel metylfenidat eller
  amfetaminbaserade läkemedel), kan bidra till att förbättra
  uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet hos personer med ADHD.
  Å andra sidan är forskningen om effektiviteten av läkemedel för
  autism mer begränsad, och det finns ingen specifik medicin som har
  visat sig vara effektiv för att behandla de kärnsymtomen vid
  autism.
 • ADHD och autism har olika kärnsymtom och utmaningar. ADHD innefattar
  svårigheter med uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet, och
  dessa symtom kan förbättras med läkemedel som kan öka koncentration
  och minska hyperaktivitet. Autism innefattar svårigheter med social
  interaktion, kommunikation och repetitiva beteenden, vilket är mer
  komplexa och inte direkt påverkas av läkemedel.
 • Symtomen och behoven varierar mellan individer med autism. Vad som kan
  vara utmanande för en person med autism kan vara olika för en annan
  person. Därför är det svårt att hitta en universell medicinering som
  kan adressera de specifika och varierande svårigheterna hos personer
  med autism.
 • Behandlingsstrategin för autism fokuserar vanligtvis på beteendeterapi
  och interventioner som syftar till att förbättra kommunikation,
  sociala färdigheter, självständighet och hantering av begränsade
  beteenden. Dessa behandlingsmetoder är mer inriktade på att lära ut
  färdigheter och anpassa miljön för att stödja personer med autism,
  snarare än att förlita sig på medicinering för att hantera symtom.
Det är viktigt att notera att även om det inte finns någon specifik
medicinering för autism, kan vissa läkemedel ibland användas för att
behandla specifika symptom eller komorbiditeter som kan förekomma hos
personer med autism, till exempel ångest, sömnsvårigheter eller
aggression. Det är dock viktigt att medicinering endast används efter
noggrann utvärdering och råd från en läkare eller specialist inom
området.
Blir du också provocerad när någon likställer ADHD och Autism? skillnaden
är stor även om det kan vara hårfint vid ett första möte. Många har ju båda
diagnoserna och kanske är det därför som man blandar ihop begreppen? Lämna
gärna en kommentar om hur du upplever skillnaderna och om du stöter på
okunskap.
 

Leave a Reply