Kommunikationsstilar hos personer med autism – Från nonverbell kommunikation till AAC

, , Leave a comment

Ju mer jag läser på om Autism på internet desto fler begrepp stöter jag på som jag blir nyfiken på. Häromdagen så stötte jag på en förkortning (ACC) och kände mig tvingad att söka mer information om just ACC. Det hela handlar om kommunikation. 

Kommunikation är en viktig del av vårt dagliga liv, och det är genom
kommunikationen vi delar tankar, känslor och erfarenheter med andra. För
personer med autism kan kommunikationen vara utmanande på olika sätt. Autism
är ett neurologiskt tillstånd som påverkar hur individer förstår och svarar
på sociala interaktioner. Det kan även påverka språkutvecklingen och
förmågan att använda verbal kommunikation. I dag så utforskar jag några olika
kommunikationsstilar hos personer med autism, från nonverbal kommunikation
till användningen av alternativ och kompletterande kommunikation

Autism, eller autismspektrumtillstånd, är en kategori av neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar som påverkar individens sociala interaktion,
kommunikation och beteende. En av de mest kända egenskaperna hos autism är
svårigheter med socialt samspel och förmågan att förstå och tolka
icke-verbal kommunikation, såsom ögonkontakt och kroppsspråk. 

Många barn med autism har också svårigheter med talutvecklingen och kan
uppleva fördröjd språkutveckling. Vissa barn lär sig aldrig att tala
verbalt och kan istället kommunicera med hjälp av andra metoder.

Nonverbal kommunikation omfattar ett brett spektrum av uttryck, inklusive
ansiktsuttryck, gester, ögonkontakt, kroppshållning och tonfall. Hos
personer med autism kan dessa icke-verbala signaler vara svåra att förstå
och tolka. De kan ha svårt att känna igen andras känslor och intentioner
genom icke-verbala ledtrådar, vilket kan leda till missförstånd och
kommunikationssvårigheter.
Många barn med autism upplever en fördröjd talutveckling och har svårt att
utveckla ett fungerande språk. Detta kan göra det utmanande för dom att
uttrycka sina behov, tankar och känslor verbalt. Vissa barn kan ha
begränsat ordförråd och grammatiska svårigheter, medan andra kanske aldrig
når en verbal kommunikationsnivå. Detta kan vara en av de mest påtagliga
utmaningarna för personer med autism och deras omgivning.

För personer med autism som har begränsad eller ingen talutveckling kan
användningen av alternativ och kompletterande kommunikation (AAC) vara
avgörande. AAC är en metod som ersätter eller kompletterar talat språk med
andra hjälpmedel för att underlätta kommunikationen. Det kan inkludera
användning av bilder, symboler, tecken som stöd och tekniska
hjälpmedel.
AAC möjliggör för personer med autism att kommunicera sina behov, tankar
och känslor på ett mer effektivt sätt och främjar deras delaktighet i
samhället. Det kan vara en kraftfull resurs för att förbättra livskvaliteten
och möjliggöra ökad självständighet.

Kommunikationsstilar hos personer med autism varierar beroende på individens
unika egenskaper och utmaningar. För många är nonverbal kommunikation en
svårighet, vilket kan påverka deras förmåga att förstå och uttrycka sig i
sociala sammanhang. Talutvecklingen kan också vara fördröjd eller helt
frånvarande hos vissa individer med autism. Men genom användningen av
alternativ och kompletterande kommunikation (AAC) kan personer med autism
överbrygga dessa hinder och kommunicera mer effektivt med omgivningen.

Det är viktigt att förstå och respektera olika kommunikationsstilar för att
skapa en inkluderande och stödjande miljö för personer med autism. Genom att
öka medvetenheten om dessa olika kommunikationsuttryck kan vi främja
ömsesidig förståelse och samarbete, vilket leder till en mer inkluderande
och tillgänglig värld för alla.

autismforum.se
autism.se
hogrefe.se
regionorebrolan.se
habilitering.se

 

Leave a Reply